Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri
 • Orman böcek ve hastalıklarına karşı en uygun, etkili ve ekonomik mücadele metotlarını tespit etmek
 • Zararlıların hareketlerini izlemek, çıkabilecek salgın ve enfeksiyonların tespit gayesi ile önceden gerekli tedbirleri almak için tarama, etüt ve gözleme çalışmalarını yapmak,
 • Mücadele plan ve programlarının yapılmasını ve uygulamasını sağlamak,
 • Orman ve Ağaçlandırma sahalarında görülen salgın ve enfeksiyonlara karşı gerekli teknik ve biyolojik mücadele uygulamalarını yapmak veya yaptırmak ve yapılan çalışmaları kontrol etmek,
 • Zararlıların özelliklerine, lokal şartlara ve faydalılarla olan ilişkilerine göre biyolojik devrelerini tespit için laboratuar tesis etmek,
 • Orman zararlılarını ve faydalarını (predatör ve parazitlerini) teşhis etmek veya ettirmek ve faydalılardan biyolojik mücadelede yararlanmak amacı ile biyolojik mücadele laboratuarları kurmak,
 • Zararlı ve faydalıların tahnit ve koleksiyonlarını yaptırmak ve bölge sağlık haritalarını tanzim etmek,
 • Ormanlarda biyolojik dengenin korunması, biyolojik dengenin bozulduğu yerlerde tekrar kurulması ve biyolojik mücadele yapılabilmesi bakımından orman yetiştirmenin ve işletmenin düzenlenmesini sağlamak, biyolojik kontrol ve bağışıklık gibi endirekt koruyucu tedbirleri tespit etmek,
 • Zararlıların ve faydalıların etüt ve incelemelerini yapmak, araştırılması gerekli olanları Araştırma Kuruluşlarına intikal ettirmek ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
 • Ormanlardan temin ve tedarik edilen tohum veya meyvelerin zararlılardan ari olmasına özen gösterilmesini sağlayarak, yurt içinde bir yerden diğer yerlere, tohum, fidan ve her türlü orman emvali nakli sırasında zararlıların yayılmasına meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 • Zararlı ve faydalıların önemi, bunlara ilişkin alınabilecek tedbirler, ormanların yetiştirilmesi ve işletilmesi sırasında uyulması gerekli hususlar ve yapılan mücadele çalışmaları ile ilgili eğitimler düzenlemek,
 • Ormanların sağlığı ve mücadele hizmetlerinin gerektirdiği konularda ve iç karantina tedbirlerinin alınması hususunda diğer ormancılık birimleri ve kuruluşlarla işbirliği ve koordine sağlamak,
 • Mücadele çalışmalarına paralel olarak, yıllık bütçeleri yapmak ve verilen ödeneklerin usulünce sarfını sağlamak,
 • Mücadele gereği kesilecek ağaçların, dikili ağaç damgasını yapmak veya yaptırmak, raporunu düzenlemek,
 • Mücadele ekipmanlarının her zaman kullanılır halde bulunmasını sağlamak,
 • Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Zararlıları ile Mücadele konusunda verilen benzer görevleri yapmak.